Inleiding

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruikmaakt van of een bestelling plaatst via onze website of op andere wijze en bevatten belangrijke informatie voor u als koper. 

Definities

1. Droom-Wereld: gevestigd te Berkel en Rodenrijs en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer KvK 57860300 handelend onder de naam Droom-Wereld.

2. Website: de website van Droom-Wereld te raadplegen via droom-wereld.nl en alle bijbehorende subdomeinen. 

3. Klant: de natuurlijk of rechtspersoon handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een overeenkomst aangaat met Droom-Wereld en/of zich geregistreerd heeft op de website.

4. Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Droom-Wereld en klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken. 

5. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden. 

Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Droom-Wereld  zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2. Indien klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Droom-Wereld slechts bindend, indien en voor zover deze door Droom-Wereld uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

3. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan de klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is. 

Prijzen en informatie 

1. Alle op de website en in andere van Droom-Wereld afkomstige materialen vermelde prijzen zijn exclusief btw en, tenzij op de website of in de communicatie anders vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

2. Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces apart worden weergegeven. 

3. De inhoud van de website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Droom-Wereld kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de website en in andere van Droom-Wereld afkomstige communicatiemiddelen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. 

4. Droom-Wereld kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit. 

Totstandkoming overeenkomst 

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod van Droom-Wereld en het voldoen aan de daarbij door Droom-Wereld gestelde voorwaarden.

2. Indien klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Droom-Wereld onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden. 

3. Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de overeenkomst door klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Droom-Wereld het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.

4. Droom-Wereld kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst. Indien Droom-Wereld op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden. 

5. Droom-Wereld heeft het recht bestellingen van klanten die niet handelen in de uitoefening van hun beroep en bedrijf te weigeren. 

Registratie 

1. Om optimaal gebruik te maken van de website, kan klant zich registreren via het registratieformulier / de account-aanmeldmogelijkheid op de website.

2. Tijdens de registratieprocedure kiest klant een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de website. Klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.

3. Klant dient zijn inloggegevens, zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. Droom-Wereld is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een klant die zich aanmeldt op de website ook daadwerkelijk die klant is. Al hetgeen gebeurt via het account van klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van de klant.

4. Indien klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of Droom-Wereld daarvan in kennis te stellen, zodat Droom-Wereld gepaste maatregelen kan nemen. 

Uitvoering overeenkomst 

1. Zodra de bestelling door Droom-Wereld is ontvangen, stuurt Droom-Wereld de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.

2. Droom-Wereld is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst. 

3. De levertermijn bedraagt in beginsel 1-3 werkdagen voor beddengoed en 1-2 weken voor maatwerk (boxsprings, matrassen en dergelijke). De wijze van levering kan op verschillende manieren plaatsvinden en is ter keuze van Droom-Wereld.

4. Indien Droom-Wereld de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de overeenkomst kosteloos te ontbinden. 

5. Droom-Wereld raadt klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk of per e-mail, te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.

6. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op klant. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op klant. Als klant besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de producten. 

7. Droom-Wereld is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren zoals het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. Klant is dan gerechtigd de overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren. 

Betaling 

Klant dient betalingen aan Droom-Wereld volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Droom-Wereld is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. 

Garantie en conformiteit 

1. Droom-Wereld staat ervoor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid.

2. Indien het afgeleverde product bij aflevering niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan dient klant binnen uiterlijk 7 dagen na levering Droom-Wereld daarvan in kennis te stellen. Doet klant dit niet, kan hij geen aanspraak meer maken op herstel, vervanging etc, indien het product defect geleverd is.

3. Indien Droom-Wereld de klacht gegrond acht, worden na overleg met klant de relevante producten hersteld, vervangen of (deels)vergoed. 

Klachtenprocedure 

1. Indien klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van Droom-Wereld, dan kan hij bij Droom-Wereld telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.

2. Droom-Wereld geeft klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Droom-Wereld binnen 14 dagen na de ontvangst van de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van klant. 

Aansprakelijkheid 

1. De totale aansprakelijkheid van Droom-Wereld jegens klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw).

2. Aansprakelijkheid van Droom-Wereld jegens klant voor indirecte schade, daaronder in ieder geval – maar uitdrukkelijk niet uitsluitend – begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

3. Buiten de in de vorige twee leden van dit Artikel genoemde gevallen rust op Droom-Wereld jegens klant geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. 

4. De aansprakelijkheid van Droom-Wereld jegens klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien klant Droom-Wereld onverwijld en deugdelijk schriftelijk ingebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Droom-Wereld ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Droom-Wereld in staat is adequaat te reageren. 

5. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 8 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Droom-Wereld meldt.

6. In geval van overmacht is Droom-Wereld niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij klant ontstane schade. 

Eigendomsvoorbehoud 

Zolang klant geen volledige betaling voor het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde goederen eigendom van Droom-Wereld. 

Slotbepalingen 

1. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Droom-Wereld gevestigd is.

3. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

4. Onder “schriftelijk" wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat. 

Contactgegevens 

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen of opmerkingen hebben, neem dan gerust contact met ons op. 

Droom-Wereld

Marnix Gijsenstraat 24 

2652 KL Berkel en Rodenrijs

T: 06 41 52 76 10

E: info@droom-wereld.nl

KvK: 57860300

BTW: NL852767754B01 

Laatste wijziging doorgevoerd op 18 juli 2019.