Droom-Wereld hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Droom-Wereld houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid;
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van uw rechten en plichten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Droom-Wereld zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Droom-Wereld
Marnix Gijsenstraat 24
2652 KL Berkel en Rodenrijs
info@droom-wereld.nl

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Droom-Wereld verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

  • Het versturen van door u bestelde artikelen en daaruit voortvloeiende facturen
  • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen

Voor bovenstaande doeleinden kunnen wij de volgende persoonsgegevens vragen:

Naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, url, KvK-nr, BTW-nr en IBAN.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft verstrekken wij niet aan derden, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Bewaartermijn

Droom-Wereld bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt en verwijderd op verzoek de persoonsgegevens uit het bestand.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Uw gegevens zijn opgeslagen in een digitaal bestand en beveiligd met een wachtwoord.

Rechten omtrent je gegevens

U hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan). Ook heeft u het recht de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat we gehoor kunnen geven aan voornoemde zaken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens vragen we u hierover contact met ons op te nemen. Komt u hier niet met ons uit dan vinden we dit natuurlijk erg vervelend. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy. Als u naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan gerust contact met ons op.